ภาษาเพื่อการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ภาษาเพื่อการสื่อสาร by Mind Map: ภาษาเพื่อการสื่อสาร

1. วิวัฒนาการของภาษากับการสื่อสาร

1.1. แบ่งออกเป็น 3 ยุค

2. ภาษากับการสื่อสารในงานอาชีพ

3. การแบ่งประเภทของสาร

4. การจับใจความสำคัญของสาร

5. 1.1 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สังคมอาศัยอยู่ตามถ้ำระยะแรก ใช้เฉพาะภาษาพูดเท่านั้นต่อมา จึงเริ่มบันทึกเรื่องราวด้วยรูปภาพ หรือสัญลักษณ์

6. 1.2 ยุคประวัติศาสตร์ มนุษย์ยุคนี้เริ่มรู้จัก ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้ ในการสื่อสาร

7. 1.3 ยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ มนุษย์ยุคนี้สามารประดิษฐ์ เครื่องมือที่ทันสมัยต่างๆๆ

8. ภาษากับการสื่อสารมีความสัมพันธ์ กันโดยเฉพาะงานด้านธุรกิจและงานบริการ เนื่องจากต้องใช้ภาษาในการเขียนบันทึก การโต้ตอบจดหมาย และการเขียนรายงานชนิดต่างๆ

9. สารประเภทแสดงข้อเท็จจริง

10. สารประเภท เสนอแนวความคิดแปลกใหม่

11. สารประเภทประเมินคุณค่า

12. สารประเภทแสดงความคิดเห็น

13. สารประเภทแนะนำสั่งสอน

14. สารประเภทให้ข้อสังเกต

15. สารประเถท ให้ความรู้สึกทางสุนทรียศาสตร์

16. ความคิดที่เป็นสารัตถะสำคัญของ เรื่องที่ผู้ส่งสารต้องการบอกให้ผู้รับ สารทราบ