การคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการโดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ มุ่งมั่นดีศรี ม.อ.ตรัง(...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการโดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ มุ่งมั่นดีศรี ม.อ.ตรัง( 62 ) by Mind Map: การคัดเลือกเข้าศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการโดยวิธีพิเศษภายใต้โครงการ มุ่งมั่นดีศรี ม.อ.ตรัง( 62 )

1. 1.การดำเนินการ

1.1. การสอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์

1.2. หลักเกณฑ์ตามข้อ3

2. 2.จำนวนนักศึกษาที่รับ

2.1. จำนวนทั้งสิ้น100คน ศึกษาใน9หลักสูตรดังนี้

2.1.1. 1.หลักสูตรการบัญชี

2.1.2. 2.หลักสูตรการประกันภัยและการจัดการ ความเสี่ยง

2.1.3. 3.หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

2.1.4. 4.หลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1.5. 5.หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว

2.1.6. 6.หลักสูตรการตลาด

2.1.7. 7.หลักสูตรการจัดการรัฐกิจ

2.1.8. 8.หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

2.1.9. 9.หลักสูตรศิลปะการแสดง และการจัดการ

2.2. หมายเหตุ

2.2.1. สำหรับนักศึกษาปี3 หลักสูตรภาษาธุรกิจบัณฑิต ต้องเลือกไปศึกษา

2.2.1.1. ประเทศสาธารณประชาชนจีน

2.2.1.2. หรือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

2.2.1.3. ทั้งหมดเป็นเวลา1ปี

3. 3.คุณสมบัติผู้สมัคร

3.1. 1.สำเร็จการศึกษามัธยมปลาย สายสามัญ ทุกแผนการเรียนทั่วประเทศ

3.2. 2.GPAX ไม่ตำ่ากว่า2.25

3.3. 3.เป็นผู้ประพฤติดี

3.4. 4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและประกอบวิชาชีพ

3.5. 5. ไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์ในระบบTCAS รอบ1,2,3,4,5 ประจำปี62

4. 4.การรับสมัคร

4.1. 1.ผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่26มิ.ย.-9 ก.ค. เท่านั้นเมื่อยืนยันแล้วไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลใดๆ

4.2. 2.เมื่อยืนยันการการสมัครแล้ว สั่งพิมพ์ใบสมัครพร้อมตัดรูปถ่ายขนาด1นิ้ว นำไปชำระค่าธรรมเนียมการรับสมัครจำนวน200บาทที่ธนารตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

5. 5.หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

5.1. ใบสมัครที่เรียบร้อยตามข้อ4.2

5.2. สำเนาป.พ.1จำนวน1ชุด

5.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ชุด

5.4. ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ1ชุด

5.5. หลักฐานใบโอนเงินค่าธรรมเนีนยมชำระจำนวน200บาท

5.6. เอกสารเรียงความเรียงความแสดงถึงความตั้งใจในและความใผ่ฝันในการประกอบอาชีพในอนาคต

5.6.1. เขียนด้วยลายมือ1หน้ากระดาษเอสี่

5.7. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

6. 6. การคัดเลือก

6.1. มหาลัยจะคัดเลือกตามผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้

6.1.1. 1.คัดเลือกจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ข้อ3

6.1.2. 2.สัมภาษณ์ผู้มี คุณสมบัติครบถ้วน

6.1.3. 3.กรณีที่มีผู้เข้ารับสมัครมากกว่าจำนวนที่รับ คณะจะคัดเลือกโดยการจัดลำดับโดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสม

7. 7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

7.1. มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันประกาศรายชื่อ ในวันศุกร์ที่19 กรกฎาคม 2562

8. 8.การชำระทำเนียมค่าศึกษา

8.1. สามารถติดตามการชำระค่าทำเนียมค่าศึกษาได้ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

8.1.1. ทั้งนี้หากผู้ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้แล้วขอสละสิทธิ์ทางมหาวิทยาลัยจะขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณี