ผลกระทบที่เกิดจากโครงการเเกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากโครงการเเกล้งดิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากโครงการเเกล้งดิน

1. เศษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. มีผลผลิตเเละรายได้สูงขึ้น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

1.3. เเนวทางการป้องการเเละเเก้ไข

1.3.1. มีการวางเเผนการดำเนินงานเเละคำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช็อย่างรัดกุมเเละเหมาะสม

2. มนุษย์เเละสังคม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. มีผลผลิตเเละรายได้สูงสุด

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

2.3. เเนวทางการป้องกันเเละเเก้ไข

2.3.1. มีการวางเเผนการดำเนินงานเเละคำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช้อย่างรัดกุม เเละเหมาะสม

3. สิ่งเเวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูกเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเเละเกิดประโยชน์

3.2. ด้านลบ

3.2.1. อาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ในกรฯีใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น

3.3. เเนวทางการป้องกันเเละเเก้ไข

3.3.1. มีการวางเเผนการดำเนินงานใช็สารเคมีอย่างรัดกุม เเละเหมาะสม