ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ใช้แรงงางในการปรับปรุงดิน

1.3. แนวทางป้องกันและเเก้ไข

1.3.1. ใช้เทคโนโลยีในการช่วยในการทำงาน และมีการวางแผนการจัดการแรงงาน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. มีผลผลิตเเละรายได้สูงขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

2.3. แนวการป้องกันเเละเเก้ไข

2.3.1. มีการวางเเผนการดำเนินงานและคำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช้อย่างรัดกุม และเหมาะสม

3. สิ่งเเวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูก เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. อาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ในกรณีใช้สารเคมีมากเกินความจพเป็น

3.3. แนวทางป้องกันและเเก้ไข

3.3.1. มีการวางเเผนการดำเนินงานใช้สารเคมีอย่างรัดกุม และเหมาะสม