ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูก เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

1.2. ด้านลบ

1.2.1. อาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ในกรณีใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น

1.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

1.3.1. มีการวางแผนดำเนินงานใช้สารเคมีอย่างรัดกุม และเหมาะสม

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. ไม่ก่อไห้เกิดการย้ายถิ่น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. ใช้แรงงานในการปรับปรุงดิน

2.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

2.3.1. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานและมีการวางแผนการจัดการแรงงาน

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. มีผลผลิตและรายได้สูงขึ้น

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

3.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

3.3.1. มีการวางแผนการดำเนินการและคำนาณปริมาณสารเคมีที่ใช้อย่างรัดกุม และเหมาะสม