ผลกระทบที่เกิดจากแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากแกล้งดิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากแกล้งดิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อไห้เกินการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ใช้แรงงานในการปรับปรุงดิน

1.3. แนวทางการป้องกันและแก้ไข

1.3.1. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน และมีการวางแผนในการจัดการแรงงาน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. มีผู้ผลิตแะรายได้สูงขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีต้นถุนในการปรับปรุงดิน

2.3. แนวทางการป้องกันและแก้ไข

2.3.1. มีการวางแผนการดำเนินงานแะคำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช้อย่างรัดกุม และเหมาะสม

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลูก

3.2. ด้านลบ

3.2.1. เกิดปัญหาสารเคมีที่ตกค้าง ในกรณีใช้สารเคมีมากจนเกินความจำเป็น

3.3. แนวทางการป้องกันและแก้ไข

3.3.1. มีการวางแผนการดำเนินงานใช้สารเคมีอย่างรัดกุม และเหมาะสม