ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: ผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. เศรษฐกิจ

1.1. ด้านบวก

1.1.1. รายได้เพิ่มขึ้นจากระบบขนส่ง

1.1.1.1. เพิ่มมูลค่าทางเศราฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น

1.1.1.1.1. เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ใช้เวลาในการขนส่งน้อย ทำให้สินค้ามีความสดใหม่สามารถขายได้ในราคาสูง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. งบประมาณในการก่อสร้างสูงรัฐบาลต้องระดมทุหรือกู้เงินในการก่อสร้าง

1.2.1.1. อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ

1.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

1.3.1. รัฐบาลต้องหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม

1.3.1.1. วางแผนในการดำเนินงานอย่างรัดกุมสามารตรวจสอบได้

2. มนุษย์และสังคม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. การคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค บริโภค

2.1.1.1. เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และใช้เวลาน้อยลง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีการเวนคืนที่ดินทำให้มีการย้ายที่อยู่

2.2.1.1. ปัญหาจราจร ปัญหามลพิษทางเสียงที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณข้าง้คียง

2.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

2.3.1. หาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสร้างสนามบิน เช่น พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัย

2.3.1.1. การเวนคืนที่ดินจะต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยขน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน

3.2.1.1. มลพิษทาางอากาศ เนื่องจากสนามบินเป็นแหล่งปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

3.2.1.1.1. มลพิษทางน้ำเนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทำความสะอาดเครื่องบินลงสู่แหล่างน้ำ

3.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

3.3.1. กำหนดวิธีการบินที่ปลอดภัยและทำให้เกิดเสียงดังน้อยที่สุด

3.3.1.1. นำเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพมาใช้

3.3.1.1.1. มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ธรรรมชาติ