สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

1. มนุษย์เเละสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ใช้แรงงานในการปรับปรุงดิน

1.3. เเนวทางเเก้ไข

1.3.1. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานและมีการวางแผนการจัดการแรงงาน

2. สิ่งเเวดล้อม

2.1. ด้านบวก

2.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพราะปลูก เป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าเเละเกิดประโยชน์สูงสุด

2.2. ด้านลบ

2.2.1. อาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง ในกรณีใช่สารเคมีมากเกิดความจำเป็น

2.3. เเนวทางป้องกันเเละเเก้ไข

2.3.1. มีการว่างเเผนการดำเนินงานใช่สารเคมีอย่างรัดกุม เเละเหมาะสม

3. เศรษฐกิจ

3.1. ด้านบวก

3.1.1. มีผลิผลิตและรายได้สูงขึน

3.2. ด้านลบ

3.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

3.3. เเนวทางป้างกันเเละเเก้ไข

3.3.1. มีการแผนการดำเนินงานและคำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช้อย่างรัดกุมและเหมาะสม