สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากโครงการแกล้งดิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. ไม่ก่อให้เกิดการย้ายถิ่น

1.2. ด้านลบ

1.2.1. ใช้แรงงานในการปรับปรุงดิน

1.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

1.3.1. ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานและมีการวางแผน การจัดการแรงงาน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. มีผลผลิตและรายได้สูงขึ้น

2.2. ด้านลบ

2.2.1. มีต้นทุนในการปรับปรุงดิน

2.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

2.3.1. มีการวางแผน การดำรงงานและคำนวณปริมาณสารเคมีที่ใช้อย่างรัดกุมและ เหมาะสม

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเพาะปลุกเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. อาจเกิดปัญหาสารเคมีตกค้างในกรณีใช้สารเคมีมากเกินความจำเป็น

3.3. แนวทางป้องกันและแก้ไข

3.3.1. มีการวางแผนดำเนินงานใช้สารเคมีอย่างรัดกุมและเหมาะสม