การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย by Mind Map: การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. 5.2 หลักฐานประกอบการสมัคร

1.1. 5.2.1 ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ปี 62 รอบที่ 2

1.2. 5.2.2 เอกสารประการการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดครบเรียบร้อย

1.3. 5.2.3 สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตามข้อ 1.3 พร้อมประทับตราโรงเรียน

1.4. 5.2.4 สำนวนบัตรประชาชน หรือหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียน

1.5. 5.2.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน (ถ่ายด้านที่มีหน้าด้านเดียว)

1.6. 5.2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงนามรับรองสำเราถูกต้อง)

1.7. 5.2.7 สำเนาใบเปลี่ยน-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)

1.8. 5.2.8 สำเราประกาศนียบัตร หรือสำเนาใบรับรองผลงานเข้าแข่งขัน ตามข้อ 1.4

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1. 1.1 มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย

2.2. 1.2 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นม.6 ปีการศึกษา 2561 หรือจบชั้นม.6

2.3. 1.3 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสะสม ดังนี้

2.3.1. 1.3.1 กำลังศึกษาระดับชั้นม.6 มีผลการเรียนสะสม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

2.3.2. 1.3.2 ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นม.6 แล้วต้องมีผลการเรียนสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50

2.4. 1.4 มีประวัติผลงานและความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ตามข้อ 1.4.1ข้อใดข้อหนึ่ง ในช่วงระว่างปี 60-62 ดังต่อไปนี้

2.4.1. 1.4.1 ประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา ดังนี้

2.4.1.1. 1.4.1.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยหรือ

2.4.1.2. 1.4.1.2 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย หรือนักเรียนไทย หรือ

2.4.1.3. 1.4.1.3 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือ

2.4.1.4. 1.4.1.4 เป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติ หรือ

2.4.1.5. 1.4.1.5 ได้อันดับที่ 1-8 ประเภทบุคคล และได้ที่ 1-4 ประเภททีม ในการแข่งขันกีฬาดังต่อไปนี้

2.4.1.5.1. 1. นักเรียนนักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือ

2.4.1.5.2. 2. กรมพลศึกษา หรือ

2.4.1.5.3. 3. คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.5. 1.5 ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรต่อการเรียน

2.6. 1.6 เป็นผู้ประพฤติดี ตั้งใจเรียนเต็มความสามารถปฏิบัติตามกฎที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด หรือที่จะมีต่อไปทุกประการ

2.7. หากภายหลังพบว่าขาดคุณสมบัติหรือข้อความที่แจ้งเป็นเท็จ หรือมีการปลอมแปลงเอกสารผู้สมัครจะถูกเพิกเฉยในการรับคัดเลือก

3. การจัดการการศึกษา

3.1. หลักสูตร 4 ปี

4. จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา จำนวน 30 คน

4.1. ในกรณีที่มีผู็ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ครบตามจำนวน ก็นำจำนวนที่ว่างไปรวมกับโครงการอื่นที่จะรับสมัคร หรือในรอบอื่นๆ

5. กำหนดการสมัครคัดเลือก

5.1. การรับสมัคร ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.tcas.atc.chula.ac.th

5.1.1. ระหว่างวันที่ 4-13 ก.พ 62

5.2. ส่งใบสมัครทางไปรษรีย์ลงทะเบียน โดยผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบปะหน้าซองเพื่อนำไปติดหน้าซองขนาด A4 สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์

5.2.1. ภายในวันที่ 13 ก.พ 62

5.3. ตรวจสอบสถานะ มี 4 ขั้นตอนประกอบด้วย

5.3.1. 1.สร้างใบสมัคร

5.3.2. 2.แนบไฟล์รูปถ่ายและบัตรประชาชน

5.3.3. 3. ชำระเงิน

5.3.4. 4. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์

5.3.5. วันที่ 15 ก.พ 62 ที่เว็บไซต์ www.tcas.atc.chula.ac.th

5.4. ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในระบบ กรณีที่ไม่ถูกต้อง (ทักท้วงผ่านระบบที่ ww.tcas.atc.chula.ac.th/chkstat เท่านั้น

5.5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่เว็บไซต์ www.tcas.atc.chula.ac.th และ www.admissins.chula.ac.th

5.5.1. 1 มี.ค 62

5.6. ผู้สมัครทักท้วงการประกศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบ กรณีไม่ถูกต้อง

5.6.1. 2-3 มี.ค 62

5.7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

5.7.1. 10-11 เม.ย. 62

5.8. สอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

5.8.1. 18 เม.ษ 62

5.9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

5.9.1. 24 เม.ษ 62

5.10. การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

5.10.1. 24-25 เม.ษ 62

5.11. การสละสิทธิ์ในระบบ TCAS ช่วงที่ 2

5.11.1. 26-27 เม.ษ 62

5.12. การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 2

5.12.1. 27 เม.ษ 62

6. การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

6.1. 5.1 รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร

6.1.1. 5.1.1 กรอกข้อมูลลงในใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬา www.tcas.atc.chula.ac.th เพื่อทำการสมัคร ดังนี้

6.1.1.1. 5.1.1.1 แนบไฟล์รูปถ่าย โดยสแกนรูปถ่ายของผู้สมัครลงในใบสมัคร (รูปถ่ายขนาด4*5 ซม.)

6.1.1.2. 5.1.1.2 แนบไฟล์บัตรประชาชนดานทีรูปถ่ายของผู้สมัคร (มีข้อมูลครบถ้วน โดยสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg มีขนาดความกว้าง 600 พิเซล)

6.1.2. 5.1.2 เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึก (เมื่อบันทึกแล้วแก้ไขไม่ได้) ระบบจะคิดค่าสมัครให้

6.1.3. 5.1.3 พิมพ์ใบสมัครแล้วนำไปชำระค่าสมัคร

6.1.4. 5.1.4 สถานะการสมัครจะสมบูรณืต่อเมื่อกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร แนบไฟล์รูป และบัตรประชาชน ตามข้อ5.1.1 ชำระเงิน และส่งหลักฐานภายในวันที่กำหนด

6.1.5. 5.1.5 หากจะเปลี่ยนแปลงต้องสมัครใหม่ โดยข้อมูลก่อนหน้าจะถูกยกเลิก ต้องสมัครใหม่ภายใน 13 ก.พ 62

7. การคัดเลือกเข้าศึกษา

7.1. 6.1 การประกาศรายชื่อผู้ทึี่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษา ในวันที่ 1 มี.ค 62 เว็บไซต์ www.tcas.atc.chula.ac.th และ www.admission.chula.ac.th

7.2. 6.2 วิชาที่สอบและการสอบ

7.2.1. 6.2.1 ผู้สมัครต้องมีคะแนน GAT และ PAT ครบทุกวิชา

7.2.1.1. 6.2.1.1 ผลสอบ GAt

7.2.1.2. 6.2.1.2 ผลสอบPAT 2

7.2.2. 6.2.2 เข้ารับการทดสอบวิชาเฉพาะ ได้แก่วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.2.2.1. 9 มี.ค 62

7.3. 6.3 เกณฑ์การพิจารณา ต้องมีผลคะนนตามที่มหาลัยกำหนด ดังนี้

7.3.1. 6.3.1 เกณฑ์ทดสอบทางวิชาการ

7.3.1.1. 6.3.1.1 ผลสอบ GAT และPAT

7.3.1.2. 6.3.1.2 ผลสอบวิชาเฉพาะ

7.3.2. 6.3.2 เกณฑ์ความสามารถ พิจารณษ ตามข้อ 1.4

7.4. 6.4 การพิจารณษรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบสัมภาษณ์ จาก

7.4.1. 6.4.1 ผลสอบทางวิชาการ 60%

7.4.2. 6.4.2 ความสามาถทางกีฬา คิดเป็น 40%

7.5. 6.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

7.5.1. วันที่ 10 เม.ษ 62

7.6. 6.6 สอบสัมภาษณ์

7.6.1. 18 เม.ษ 62

7.7. 6.7 ประกาศรายชื่อที่ผ่าน

7.7.1. 24 เม.ษ 62 ผู้ที่ผ่านต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์การศึกาาในระบบ TCAS ตามที่ ทปอ. กำหนด หากไม่ถือว่าสละสิทธิ์

7.8. 6.8 การสละสิทธิ์ ในระบบ TCAS

7.8.1. 26-27 เม.ษ 62

7.9. 6.9 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

7.9.1. 27 เม.ษ 62

8. เงื่อนไขการเข้าศึกษา

8.1. 7.1 ไม่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อต่างประเทศ ในปี 1

8.2. 7.2 การจัดการเรียนการสอน อาจมีบางวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.3. 7.3ผู้มีสิทธิ์ลงทะบียนแรกเข้าเป็นนิสิตต้องจบตามหลักสูตร ม.ปลาย

9. อัตราค่าเล่าเรียน

9.1. เป็นไปตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย