هاب خبری

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
هاب خبری by Mind Map: هاب خبری

1. نگار خانه

1.1. خبر نگاران شاغل

1.2. خبرنگاران آزاد

1.3. شهروند خبرنگار

1.4. افراد دارای سوژه خبری

1.5. ارزش های پیشنهادی به این بخش مشتریان

1.5.1. درآمد بیشتر

1.5.2. دیده شدن؟

1.5.3. سوژه به خبرنگار

1.5.4. سوژه به خبر گزاری

1.5.5. آموزش

1.5.6. رزومه و certificate

1.6. نویسندگان (یادداشت)

1.7. تحلیلگران

1.8. مترجمان

1.9. عکاس و فیلم بردار خبری (+صوت)

2. صاحبان منافع و رابط عمومی ها

2.1. دیدن اخبار قبل از انتشار

2.1.1. خرید خبر و عدم انتشار توسط هاب

2.1.2. خرید و مشاهده خبر

2.2. تاثیرگذاری بر جریان تولید و انتشار خبر و محتوا

2.3. هاب انالکتیک

2.4. مشاوره رسانه ای

3. گزارخانه

3.1. پایگاه های خبری

3.2. خبرگزاری های رسمی

3.3. کانال ها

3.4. ارزش های پیشنهادی به این بخش از مشتریان

3.4.1. دسترسی سریع و جامع به خبر

3.4.2. سوژه سفارشی

3.4.3. کاهش ریسک اقتصادی

3.4.4. سوژه و پوشش خبر در بحران ها(اجتماعی, سیاسی و..)

3.4.5. درآمدزایی

3.4.6. هاب آنالکتیک

3.5. سایت های تخصصی

3.6. رسانه های نوپا

3.6.1. کاهش ریسک اقتصادی

4. سایر کسب و کارها

4.1. تبلیغات هوشمند