พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. Hardware อุปกรณ์ต่างๆที่สามารถ มองเห็นและสัมผัสได้

1.1. Input Unit เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งจากผู้ใช้

1.2. CPU

1.3. Memory Unit

1.3.1. Rom

1.3.2. Ram

1.4. Data Storage

1.5. Output Unit

2. Software

2.1. System software

2.2. Application software

3. Data

4. ์Networks

5. Processes เป็นขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ผลลัพธ์จากระบบสารสนเทศ โดยจะต้องให้ผู้ใช้เข้าใจขั้นตอนการทำงาน มีการจัดทำคู่มือการระบบ ให้ทุกคนเรียรู้ โดยมีระเบียบปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันและตรงตามมาตราฐานที่กำหนด