นวัตกรรมการศึกษา บทที่2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรมการศึกษา บทที่2 by Mind Map: นวัตกรรมการศึกษา บทที่2

1. 2.การกำหนดและจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน

2. 1.ศึกษาปัญหาการเรียนการสอน

3. New Topic

4. การนำเอาสิ่งใหม่ เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้รวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียน

5. หมายถึง

5.1. การปฏิบัติ หรือประดิษฐ์ ดัดแปรง

6. ความสำคัญ

6.1. ส่งเสริมผู้สอนและผู้เรียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

6.2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

7. ขั้นตอนการเกิดนวัตกรรม

7.1. 1.ประดิษฐ์คิดค้น

7.2. 2.การพัฒนา

7.3. 3.การนำเอาไปปฏิบัติ

8. ความสำคัญของนวัตกรรมการเรียนการสอน

8.1. 1.ช่วยให้บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน

8.2. 2.ทำให้บทเรียนน่าสนใจ

8.3. 3.เกิดความรู้ความเข้าใจง่ายขึ้น

9. การจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน

9.1. 1.ศึกษาหลักการ แนวคิด

9.2. 2.ออกแบบนวัตกรรม

9.3. 3.สร้างและพัฒนา

9.4. 4.ตรวจสอบคุณภาพ

10. การวางแผนพัฒนานวัตกรรม

10.1. 1.ขั้นพัฒนาคือ ศึกษานวัตกรรม

10.2. 2.ขั้นทดลองใช้หลังจากพัฒนานวัตกรรม

10.3. 3.ขั้นประเมินผลและรายงาน หลังการทดลอง

11. การทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน

11.1. นำนวัตกรรมที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมาประเมิน

11.2. นำนวัตกรรมมาตรวจสอบคุณภาพ

12. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

12.1. 3.การจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพ

12.2. 4.การทดลองศึกษาคุณภาพ

12.3. 5.การนำนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช้แก้ปัญหา/พัฒนาผู้เรียน

12.4. 6.การเขียนรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม