Internet Of Things

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Internet Of Things by Mind Map: Internet Of Things

1. ใครเป็นคนคิดค้น IoT

2. IoT คืออะไร

3. ประโยชนของ IoT

4. การประยุกต์ใช้ IoT ในชีวิตประจำวัน

5. การพัฒนา IoT

6. นวัตกรรมที่เกี่ยวกับ IoT

7. เครือข่ายของ IoT

8. การเชื่อมโยงอุปกรณ์กับ internet

9. แนวคิดของ IoT

10. ความเสี่ยงของ IoT

11. วิธีการสร้าง/เชื่อมต่อเครื่อข่าย IoT

12. IoT กับอุตสาหกรรม

13. การสร้างรายได้จาก IoT

14. ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ IoT

15. การตลาดของ Iot