เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต by Mind Map: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1. ประเภทของครือข่าย

1.1. ใช้ขนาดกายภาพทางภูมิศาสตร์

1.2. ใช้ลักษณะหน้าที่การทำงานของคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์

2. การจำแนกประเภทของเครือข่าย

2.1. ใช้ขนาดกายภาพทางภูมิศาสตร์ของเครือข่ายเป็นเกณฑ์

2.1.1. เครือข่ายในเขตเมือง

2.1.2. เครือข่ายบริเวณกว้าง

2.1.3. เครือข่ายท้องถิ่น

2.2. ใช้ลักษณะหน้าที่การทำงานของคอมพวิเตอร์ในเครือข่ายเป็นเกณฑ์

2.2.1. เครือข่ายแบบเท่าเทียม

2.2.2. เครือข่ายแบบผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ

2.2.3. ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการต่างๆ

2.3. การใช้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเกณฑ์

2.3.1. เครือข่ายสาธารณะ

2.3.2. เครือข่ายส่วนบุคคล

2.3.3. เครือข่ายร่วม

3. ประเภทของเครือข่ายที่แบ่งตามหน้าที่ของคอมพิวเตอร์

3.1. เครือข่ายท้องถิ่น

3.2. เครือข่ายในเขตเมือง

3.3. เครือข่ายบริเวณกว้าง

4. ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามหน้าที่ของคอมพิวเตอร์

4.1. เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์

4.2. เครือข่ายแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์

4.3. ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการต่างๆ

5. ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล

5.1. อินเตอร์เน็ต

5.2. อินทราเน็ต

5.3. เอ็กทราเน็ต