หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ by Mind Map: หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1. ปวช.

1.1. จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต

1.1.1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

1.1.1.1. กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

1.1.1.2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

1.1.1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

1.1.1.4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)

1.1.1.5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)

1.1.1.6. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)

1.1.2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต

1.1.2.1. กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)

1.1.2.2. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 24 หน่วยกิต)

1.1.2.3. กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต)

1.1.2.4. ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต)

1.1.2.5. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต)

1.1.3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

1.1.4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

2. ปวส.

2.1. จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ รวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

2.1.1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

2.1.1.1. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)

2.1.1.2. กลุ่มทักษะการคิดและแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2.1.1.3. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

2.1.2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต

2.1.2.1. กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต)

2.1.2.2. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ( 22 หน่วยกิต)

2.1.2.3. กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)

2.1.3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.1.4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)