การเขียนรายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเขียนรายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย by Mind Map: การเขียนรายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย

1. แหล่งข้อมูลในการเขียนรายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย

1.1. การสัมภาษณ์บุคลากรมนหน่วยของรัฐและเอกชน การสัมภา๋ณ์หัวหน้าสถานประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ การสอบถามบรรณารักษ์เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ

2. รายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย

2.1. การนำเสนอผบการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระเบียบแบบแผน มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการศึกษา

3. ส่วนประกอบและการเขียนรายงานส่วนประกอบของรายงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย

3.1. ส่วนประกอบตอนต้นเป็นส่วนประกอบที่ผู้ทำรายงานทางวิชาการ จะทำได้ต่อเมื่อเขียนเนื้อหาเสร็จเรียบร้อย

4. ขั้นตอนในการเขียนรายงาน

4.1. การเขียนรายงานเป็นงานเขียนที่เคร่งครัดในเรื่องรูปแบบ ดังนั้นผู้เขียนควรดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถทำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

5. สรุปสาระสำคัญ

5.1. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อทำรายงานมีหลายวิธี คือการอ่านการสนทนาการสัมภาษณ์และการศึกษาด้วยประสบการณ์ แหล่งวิทยาการมีอยู่หลายแห่ง เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์.หลักฐานจากเอกสารในห้องสมุด มีหลายประเภทคือบัตรผู้แต่งบัตรหัวเรื่องบัตรชื่อเรื่องบัตรผู้แต่ง บัตรโยงและบัตรผู้แปลเมื่อได้รับข้อมูลแล้ว