ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล

1.1. ทิศทางในการสื่อสารแบ่งได้ 3ประเภท

1.1.1. การสื่อสารทิศทางเดียว(Simple Transmission) เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว โดยผู้ส่งสาร ส่งสารให้ผู้รับสาร ผู้รับสารไม่สามารถตอบสนองหรือโต้ตอบได้

1.1.2. การสื่อสารสองทศทางสลับกัน(Half Duplex Transmission) เป็นการสื่อสารโดยผู้ส่งสารและผู้รับสารสลับกันเป็รผู้ส่งสาร โดยการสื่อสารแบบนี้ผู้ส่งสารและผู้รับสารไม่สามารถโต้ตอบพร้อมกันได้

1.1.3. การสื่อสารสองทิศทางพร้อมกัน(Full Duplex Transmission) เป็นการสื่อสารโดยผู้ส่งสารและผู้รับสารสลับกันทำหน้าที่ส่งสารและรับสารในเวลาเดียวกัน การสื่อสารแบบนี้เป็นที่นิยมเพราะรวดเร็วและตรวจสอบถูกต้องได้ไว

1.2. องค์ประกอบของการสื่อสาร

1.2.1. ผู้ส่งสาร(Sender) ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลไปยังผู้รับสาร

1.2.2. ผู้รับสาร(Receiver) ทำหน้าที่เป็นผู้รับข้อมูลจากผู้ส่งสาร

1.2.3. ข้อมูล(Message) คือสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการส่งให้ผู้รับสาร

1.2.4. ตัวกลางหรือสื่อนำข้อมูล(Media) คือสิ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำสนอข้อมูลจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

1.2.5. โพรโทคอล(Protocol) คือข้อตกลงหรือวิธีการสื่อสาร

1.2.5.1. โปรโตคอลการสื่อสารของมนุษย์

1.2.5.1.1. การพูด

1.2.5.1.2. การฟัง

1.2.5.1.3. การดู

1.2.5.2. โปรโตคอลการสื่อสารของคอม ที่ใช้การติดต่อระหว่งคอมพิวเตอร์(TCP/IP)

1.2.5.2.1. หมายเลขไอพี(IP Address)

2. ความหมายและชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.1. เครือข่ายคอมพิวเตอร์(Computer Network) คือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันระหว่งคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ และ คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2.1.1. เพื่อการทำงานเป็นกลุ่ม

2.1.2. เพื่อการจัดการข้อมูลร่วมกัน

2.1.3. เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

2.1.4. เพื่อการทำงานระยะไกล

2.2. ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2.2.1. เครือข่ายPan(Personal area Network) คือ เครือข่ายส่วนบุคคลใช้งานครั้งละ1คน

2.2.1.1. จุดประสงค์ คือถ่ายโอน คัดลอก แลกเปลี่ยน

2.2.2. เครือข่ายLAN(Local area Network) หรือเครื่อข่ายท้องถิ่น เป็นการเชื่อมคอมพิวเตอร์2เครื่องขึ้นไปในระยะทางใกล้ๆไม่เกิน10กิโลเมตร

2.2.2.1. จุดประสงค์ คือเพื่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานและผู้ใช้ข้อมูล

2.2.3. เครือข่ายMAN(Metropolitan area Network) คือเครือข่ายที่เชื่อมโยงในเมืองเดียวกัน

2.2.3.1. เป็นการเชื่อมต่อระหว่างท้องถิ่น สำนักงานเดียวกัน เมืองเดียวกัน ประเทศเดียวกัน *ไม่นิยมเชื่อมต่อแบบไร้สาย

2.2.4. เครือข่ายWAN(Wide area Network คือเครือข่ายระยะทางไกลเครือข่ายระดับประเทศ

2.2.4.1. เป็นการเชื่อมต่อที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดเนื่องจากเป็นการร่วมการเชื่อมต่อทุกประเภทเพื่อใช้งานร่วมกันได้ มีการเชื่อมต่อทั้งใช้สายและไร้สาย

2.2.4.2. มีหลักการทำงานด้วยการเชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องเซิฟเวอร์

3. อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

3.1. 1.โมเดม(Modem)

3.1.1. ใช้การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายโทรศัพท์

3.2. 2.LAN CARD

3.3. 3.HUB

3.3.1. เป็นอุปกรณ์

3.4. 4.SWITCH

3.4.1. ใช้ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางเท่านั้น

3.5. 5.REPEATER

3.5.1. เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับขยายสัญญาณ

3.6. 6.ROUTER

3.6.1. เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่เชื่อมต่อหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน

3.7. 7.BRIDGE

3.7.1. ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายมีหลักการจับตัวสัญญาณ

3.8. 8.GETEWAY

3.8.1. เป็นอุปรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครือข่ายขึ้นไป

3.9. 9.AIRCARD

3.9.1. เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย เหมือนกับเชื่อมต่อซิมการ์ดในโทรศัพท์

3.10. 10.WIRELESS

3.10.1. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สายใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆแบบไร้สาย

4. ตัวกลางของการสื่อสารในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. 1.ตัวกลางแบบมีสาย

4.1.1. 1.TP(Twisted Pair)สายคู่บิดเกลียว ประกอบด้วยเส้นลวดทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพลาสติก2เส้นพันบิดเป็นเกลียวเพื่อลดผลกระทบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ส่งข้อมูลได้1 Gb/1s ในระยะทาง100เมตร ราคาไม่แพงนิยมใช้ มี2ชนิดคือ

4.1.1.1. 1.STP(Shielded twisted pair)สายคู่บิดเกลียวแบบป้องกันสัญญาณรบกวน เป็นสายลวดบิดเกลียวที่หุ้มด้วยลวดทักชั้นนอกอีกชั้นเพื่อป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดียิ้่งขี้น

4.1.1.2. 2.UTP(Unshieldes twisted pair)สายคู่บิดเกลียวแบบไม่ป้องกันสัญญาณรบกวน สะดวกในการเดินสาย แต่สามารถป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้น้อยและมีราคาถูกกว่า

4.1.2. 2.Coax Cable สายโคแอกหรือสายแกนร่วม เป็นสายสัญญารมีทองแดงเป็นแกนกลางหุ้มด้วยฉนวนป้องกันไฟรั่วหลังจากนั้นหุ้มด้วยลวดทองแดงถักเป็นตาข่ายล้อมรอบเป็นตัวกันสัญญาณรบกวนและหุ้มชั้นนอกด้วยฉนวนพลาสติก ลักษณะของสายเป็นแบบกลม ใช้สำหรับสัญญาณถี่สูง ปัจจุบันในระบบเครือข่ายไม่นิยมใช้แล้ว

4.1.3. 3.Fiber Optic Cable สายไฟเบอร์ออฟติกหรือเคเบิลใยแก้วนำแสง ทำจากแก้วหรือพลาสติกมีความบริสุทธิ์สูง ใช้แสงในการสื่อสารข้อมูลทำให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถรบกวนได้ ส่งข้อมูลได้มากกว่า 1Gb/1s ส่งข้อมูลได้ไกลหลายกิโลเมตรและเกิดข้อผิดพลาดต่ำ นิยมใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย

4.2. 2.ตัวกลางแบบไร้สาย

4.2.1. 1.Radio Wave คลื่นวิทยุ คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีคลื่นความถี่อยู่ที่ระหว่าง10กิโลเมตร-1กิ๊กกะเฮิร์ท ใช้ติดต่อในการสื่อสารในระบบLANไร้สาย

4.2.2. 2.Microwave คลื่นไมโครเวฟ คือคลื่นไฟฟ้าที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุ มีการใช้งานทั้งในแบบการสื่อสารระหว่างสถานีบนพื้นโลกด้วยกันและใช้สื่อสารระหว่างสถานีบนพื้นโลกกับดาวเทียม ถ้าใช้การสื่อสารระหว่างบนพื้นโลกจะใช้คลื่นความถี่4-6 Hz/ 21-23 Hz นิยมใช้การถ่ายทอดสัญญาณทางดาวเทียม

4.2.3. 3.Infrared อินฟราเรด คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีคลื่นความถี่สูงกว่าคลื่นไมโครเวฟ แต่ต่ำกว่าความถี่ของแสงที่ตามนุษย์มองเห็นได้ ใช้กับการสื่อสารที่ไม่มีสิ่งกีดขว้าง นิยมใช้ระยะใกล้ไม่เกิน10เมตร