ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. โพรโทคอล

1.1. ทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet Protocol: TCP/UP)

1.2. ไวไฟ (Wireless Fidelity: Wi-Fi)

1.3. ไออาร์ดี (Infrared Data Association: IrDA)

1.4. บลูทูท (bluetooth)

2. สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร

2.1. สัญญาณแอนะล็อก

2.2. สัญญาณดิจิทัล

3. การสื่อสารข้อมูล

3.1. องค์ประกอบพื้นฐาน

3.1.1. ข้อมูล/ข่าวสาร

3.1.2. ผู้ส่ง

3.1.3. ผู้รับ

3.1.4. สื่อกลางในการส่งข้อมูล

3.1.5. โพรโทคอล

3.2. การถ่ายโอนข้อมูล

3.2.1. การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน

3.2.2. การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม

3.3. รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล

3.3.1. การสื่อสารทางเดียว

3.3.2. การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

3.3.3. การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา

4. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมุล

4.1. สื่อกลางแบบใช้สาย

4.1.1. สายคู่บิดเกลียว

4.1.2. สายโคแอกซ์

4.1.3. สายไฟเบอร์ออพติก

4.2. สื่อกลางแบบไร้สาย

4.2.1. อินฟราเรด

4.2.2. ไมโครเวฟ

4.2.3. คลื่นวิทยุ

4.2.4. ดาวเทียมสื่อสาร

5. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.1. ประเภทตามพื้นที่ที่ครอบคลุมการใช้งานของเครือข่าย

5.1.1. เครือข่ายส่วนบุคคลหรือแพน

5.1.2. เครือข่ายเฉพาะที่หรือแลน

5.1.3. เครือข่ายนครหลวงหรือแมน

5.1.4. เครือข่ายวงกว้างหรือแวน

5.2. ลักษณะของเครือข่าย

5.2.1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการหรือไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์

5.2.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน

5.3. รูปร่างเครือข่าย

5.3.1. เครือข่ายแบบบัส

5.3.2. เครือข่ายแบบวงแหวน

5.3.3. เครือข่ายแบบดาว

5.3.4. เครือข่ายแบบเมช

6. อุปกรณ์การสื่อสาร

6.1. โมเด็ม

6.1.1. โมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์ (dial-up modem)

6.1.2. ดิจิทัลโมเด็ม (digital modem)

6.2. การ์ดแลน

6.3. ฮับ

6.4. สวิตช์

6.5. อุปกรณ์จัดเส้นทาง

6.6. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย