สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน by Mind Map: สรุปผลกระทบที่เกิดจากการสร้างสนามบิน

1. มนุษย์และสังคม

1.1. ด้านบวก

1.1.1. -การคมนาคนขนส่งสะดวก ทั้งในการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าอุปโภค ปริโภค -เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง และใช้เวลาน้อยลง

1.2. ด้านลบ

1.2.1. - มีการเวนคืนที่ดินทำให้มี การย้ายที่อยู่ - ปัญหาจราจร มลพิษทาง เสียง ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณข้างเคียง

1.3. แนวทางแก้ไข

1.3.1. - หาพื้นที่ที่เหมาะสม ในการสร้างสนามบิน เช่น พื้นที่ที่ไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัย - การเวนคืนที่ดินต้องให้ราคาที่เป็นธรรมกับประชาชน

2. เศรษฐกิจ

2.1. ด้านบวก

2.1.1. -รายได้เพิ่มขึ้นจาก ระบบขนส่ง - เพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจ เช่น นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น - เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรใช้เวลา ในการขนส่งน้อย ทำให้สินค้ามีความสมใหม่สามารถขายได้ในราคาสูง

2.2. ด้านลบ

2.2.1. - งบประมาณในการก่อสร้าง สูง รัฐบาลต้องระดมทุนหรือกู้ เงินมาก่อสร้าง - อาจก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ

2.3. แนวทางแก้ไข

2.3.1. - รัฐต้องหาแหล่งเงินทุนที่ เหมาะสม - วางแผนในการ ดำเนินงานอย่างรัดกุม สามารถตรวจสอบได้

3. สิ่งแวดล้อม

3.1. ด้านบวก

3.1.1. - การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

3.2. ด้านลบ

3.2.1. - มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน - มลพิษทางอากาศ เนื่องจากสนามบินเป็นแหล่งปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ - มลพิษทางน้ำ เนื่องจากมีการปล่อยสารเคมีเป็นพิษที่เกิดจากการทำความสะอาดเครื่องบินสู่แหล่งน้ำ

3.3. แนวทางแก้ไข

3.3.1. - กำหนดวิธีการบินที่ ปลอดภัย และทำให้เกิด เสียงน้อยที่สุด - น้ำเชื้อเพลิงอากาศ ชีวภาพมาใช้ - มีระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย ไม่ปล่อยน้ำเสียลงสู่ะรรมชาติ - สร้างห่างจากที่อยู่อาศัย ระยะทาง 30 กิโลเมตร