สรุปทฤษฎีพัฒนาการ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปทฤษฎีพัฒนาการ by Mind Map: สรุปทฤษฎีพัฒนาการ

1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของแอดเลอร์

1.1. ความสนใจในสังคม

1.2. การเข้าร่วมสังคม

1.3. ความรู้สึกมีปมด้อย

1.4. วิถีชีวิต(วิถีสังคม)

1.5. เป้าหมายในชีวิต

2. ทฤษฎีพัฒนาการความต้องการทางเพศของฟรอยด์

2.1. 1. ขั้นปาก (แรกเกิด - 1 ปี)

2.2. 2. ขั้นทวารหนัก (1 - 2 ปี)

2.3. 3. ขั้นอวัยวะเพศ (3 - 5 ปี)

2.4. 3. ขั้นอวัยวะเพศ (3 - 5 ปี)

2.5. 5. ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (12 ปีขึ้นไป)

3. ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอีริคสัน

3.1. ขั้นที่ 1 ไว้วางใจ/ไม่ไว้วางใจ (แรกเกิด - 1 ปี)

3.2. ขั้นที่ 2 เป็นตัวเอง/ไม่เป็นตัวเอง (2 -3 ปี)

3.3. ขั้นที่ 3 ความคิดริเริ่ม/ความรู้สึกผิด (3-5 ปี)

3.4. ขั้นที่ 4 ขยันหมั่นเพียร/มีปมด้อย (ุ6 - 11 ปี)

3.5. ขั้นที่ 5 รู้จักตนเอง/ไม่รู้จักตนเอง (12 - 18 ปี)

3.6. ขั้นที่ 6 คุ้นเคย/อ้างว้าง (วัยผู้ใหญ่ตอนต้น)

3.7. ขั้นที่ 7 ความเป็นพ่อแม่/ความหยุดนิ่ง (วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง)

3.8. ขั้นที่ 8 มั่นคงทางใจ/ท้อแท้สิ้นหวัง (วัยชรา)

4. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคห์ลเบิร์ก

4.1. ระยะที่ 1 ก่อนเกณฑ์ทางสังคม

4.1.1. 1. ลงโทษและเชื่อฟัง (0 -7 ปี)

4.1.2. 2. แสวงหารางวัล (7 – 10 ปี)

4.2. ระยะที่ 2 ตามเกณฑ์ทางสังคม

4.2.1. ระยะที่ 3. เหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม

4.2.1.1. 5. ทำตามสัญญา (16 ปี ขึ้นไป)

4.2.1.2. 6. ขั้นอุดมคติสากล (วัยผู้ใหญ่ขึ้นไป)

4.2.2. 3. ทำตามความคิดเห็นของสังคม (10 -13 ปี)

4.2.3. 4. ทำตามกฎของสังคม (13 -16 ปี)

5. ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบรูเนอร์

5.1. 1. ขั้นกาารกระทำ

5.2. 2. ขั้นจิตนาการ

5.3. 3. ขั้นสัญลักษณ์

6. ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์

6.1. ขั้นที่ 1 การใช้ประสาทสัมผัส (แรกเกิด - 2 ปี)

6.2. ขั้นที่ 2 เตรียมความคิดที่มีเหตุผล (2 -7) ปี

6.3. ขั้นที่ 3 คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม (7 - 11 ปี)

6.4. ขั้นที่ 4 คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นนามธรรม (12 ปีขึ้นไป)