HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG by Mind Map: HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

1. Phân loại HĐ

1.1. Theo hình thức

1.1.1. Hợp đồng EC

1.1.2. Hợp đồng EP

1.1.3. Hợp đồng PC

1.1.4. Hợp đồng EPC

1.1.5. Hợp đồng chìa khoá trao tay

1.2. Theo giá

1.2.1. Đơn giá cố định

1.2.2. Đơn giá điều chỉnh

1.2.3. Đơn giá theo thời gian

1.2.4. Đơn giá kết hợp

1.2.5. Trọn gói - Lump sum

1.3. Theo mối quan hệ các bên tham gia

1.3.1. HĐ thầu chính

1.3.2. HĐ thầu phụ

1.3.3. HĐ giao khoán nội bộ

1.3.4. HĐ có yếu tố nước ngoài

2. Quản lý thực hiện HĐXD

2.1. QL tiến độ

2.2. QL chất lượng

2.3. QL khối lượng & giá HĐ

2.4. QL ATLĐ, VSMT, PCCC

2.5. QL điều chỉnh HĐ và các nd khác

3. Hiệu lực HĐXD

3.1. Người tham gia ký kết có đầy đủ năng lực, hành vi dân sự

3.2. Đáp ứng nguyên tắc ký kết HĐ

3.3. Hình thức ký kết bằng VB

3.4. Thời điểm có hiệu lực

3.5. Tính pháp lý

4. Phần thanh toán

4.1. Hồ sơ thanh toán

4.1.1. Các văn bản liên quan

4.1.2. Hồ sơ nghiệm thu

4.1.3. Khối lượng

4.1.4. Giá trị thanh toán

4.2. Bảo lãnh thanh toán

4.2.1. Bảo lãnh tạm ứng

4.2.2. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

4.2.3. Bảo lãnh bảo hành