ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ by Mind Map: ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อสุขภาพ

1. Internal Factors

1.1. Genetic

1.2. Race

1.3. Age

1.4. Sex

1.5. Health Behaviours

1.6. Mental Health

2. External Factors

2.1. สภาพภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศ

2.2. น้ำ

2.3. เสียง

2.4. สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย

2.5. ระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

2.6. การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร

2.7. การศึกษา

2.8. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. Health Services System

3.1. โครงสร้างพื้นฐาน

3.2. องค์การบริหารงานสาธารณสุข

3.3. คุณภาพและประสิทธิภาพ