Web bán hàng (Đối tượng, nội dung, mục đích)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Web bán hàng (Đối tượng, nội dung, mục đích) by Mind Map: Web bán hàng (Đối tượng, nội dung, mục đích)

1. Admin

1.1. Quản lý nhân viên

1.1.1. Thêm nhân viên

1.1.2. Cập nhật nhân viên

1.1.3. Xóa nhân viên

1.2. Thống kê

1.2.1. Theo quý

1.2.2. Theo năm

1.2.3. Theo tháng

1.2.4. Theo khách hàng

1.2.5. Theo nhà cung cấp

1.2.6. Theo chủng loại

1.2.7. Theo hàng hóa

1.3. Quản lý sản phẩm

1.3.1. Thêm sản phẩm

1.3.2. Cập nhật sản phẩm

1.3.3. Xóa sản phẩm

2. Nhân viên

2.1. Thống kê sản phẩm

2.2. Quản lý khách hàng

2.2.1. Thêm khách hàng

2.2.2. Cập nhật khách hàng

2.2.3. Xóa khách hàng

2.3. Quản lý sản phẩm

2.4. Chat vs khách hàng

3. Khách hàng

3.1. Đăng ký thành viên

3.2. Mua hàng

3.3. Thanh toán online

3.4. Chat vs nhân viên