Công nợ phải thu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công nợ phải thu by Mind Map: Công nợ phải thu

1. Quản lý công nợ

1.1. Duyệt cho nợ

1.2. Duyệt hạn mức nợ (HMN)

1.3. Tạo tài khoản công nợ

1.4. Quản lý tài khoản PM

2. Ghi Nhận Nợ

2.1. Đối tượng phát sinh

2.1.1. Guest

2.2. Đối tượng nhận nợ

2.2.1. Guest

2.2.2. Company

2.2.3. TA

2.2.4. Issuing Bank

2.3. Phương thức sinh nợ

2.3.1. Credit Card

2.3.2. City Ledger

2.3.3. Guest Ledger

2.3.4. Deposit Ledger

2.3.5. Voucher

2.3.6. Compliment

3. Xử Lý Nợ

3.1. Credit Limit

3.2. Thanh Toan

3.2.1. Post Deposit in Folio (Reserved)

3.2.2. Post Payment in Folio (CO)

3.2.3. Post payment in AR (CI)

3.2.3.1. Allocated Payment

3.2.3.2. Un-allocated Payment

3.2.3.3. Un-apply a payment

3.3. Statement

3.4. Refund

3.5. Tính chiết khấu TM/Hoa hồng ĐL

3.6. Phương thức trả nợ

3.6.1. Chuyển khoản qua bank

3.6.2. Cash ???

3.6.3. ???

3.7. Report

3.7.1. Báo cáo tuổi nợ

3.7.2. Báo cáo công nợ quá hạn

3.7.3. Báo cáo Deposit

3.7.4. Báo cáo Chiết khấu TM/Hoa hồng ĐL

3.7.5. Báo cáo Hạn mức nợ