การดูแลเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การดูแลเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล by Mind Map: การดูแลเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

1. การดูแลเด็กเมื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

1.1. ซึม

1.2. ไม่พูดคุย

1.3. ร้องไห้โวยวาย

2. กิจกรรมการพยาบาล

2.1. 1.สร้างสัมพันธภาพระหว่างพยาบาลกับเด็ก โดยคำพูดที่เป็นกันเอง มีการทักทายเด็กสม่ำเสมอ แสดงสีหน้ายิ้มแย้มเเจ่มใส

2.2. 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตามวัยให้กับเด็ก ได้แก่ การสอนพับกระดาษ การเล่นตัวต่อ การเล่านิทาน

2.3. 3.จัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องให้สะอาด ให้อากาศถ่ายเทสะดวก

2.4. 4.หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีฝุ่นหรือของเล่นที่เด็กแพ้ เช่น ตุ๊กตาที่มีขน

3. วางแผนการประเมินปัญหา

3.1. การซักประวัติ

3.1.1. -ปัจจัยระดับพัฒนาการ เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็ก เช่น ในเรื่องความคิด ความจำ สติปัญญาของน้อง เช่น เด็กสามารถบอกได้ว่ากำลังเผชิญต่อความเจ็บปวดและสามารถระบุตำแหน่งได้ แต่ไม่สามารถบอกลักษณะทางคุณภาพและปริมาณของความเจ็บปวดได้ชัดเจน

3.1.2. -ปัจจัยทางสรีระและกายภาพ เช่น ประเมินระดับความรู้สึกตัว ตัวกระตุ้นความเจ็บปวด ตำแหน่งที่เกิดความเจ็บปวด สภาพแวดล้อม

3.1.3. -ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลำดับที่ของการเกิด

3.1.4. -ปัจจัยด้านจิตใจ เช่น สภาพอารมณ์ ความวิตกกังวล ความโกรธ ประสบการณ์ความเจ็บปวด