گروه فرهنگی هنری آلا

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
گروه فرهنگی هنری آلا by Mind Map: گروه فرهنگی هنری آلا

1. رصد توئیت‌ها

2. بررسی موضوعات روز جامعه

3. طراحی سناریو

4. گروه رصد

4.1. شناخت مقتضیات زمان

4.2. بررسی شبکه های مجازی

5. اتاق محتوا

5.1. پژوهش

5.1.1. تعیین رویکرد

5.1.1.1. انتخاب قالب

5.1.1.1.1. پست مجازی

5.1.1.1.2. اطلاع رسانی

5.1.1.1.3. خبر

5.1.1.1.4. اثر گرافیک

6. گروه تولید اثر

6.1. ایده پردازی

6.2. اجرا

7. گروه انتشار

7.1. شبکه های مجازی

7.2. سایت های خبری

7.3. سایت های معروف

7.4. سردسته‌های اجتماعی