Khái quát văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1954

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Khái quát văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1954 by Mind Map: Khái quát văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1954

1. Niềm tự hào dân tộc Niềm tin vào tương lai kháng chiến

2. Diện mạo văn học

2.1. 1945- 1946

2.1.1. không khí hồ hởi say mê

2.1.2. ca ngợi cuộc tái sinh màu nhiệm của dân tộc

2.1.3. tg, tp tiêu biểu:

2.1.3.1. thơ

2.1.3.2. văn xuôi

2.1.3.3. kịch

2.2. Phẩm chất tốt đẹp của quần chúng công-nông-binh

2.3. 1946-1954

2.3.1. Phản ánh cuộc kháng chiến chống Pháp

2.3.2. Gắn bó với đời sống CM, kháng chiến

2.3.3. thơ

2.3.4. Tác giả, tác phẩm tiêu biểu

2.3.4.1. văn xuôi

2.3.4.2. kịch

2.3.4.3. phê bình văn học

3. Hoàn cảnh lịch sử

3.1. Vận đông, phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng

3.1.1. văn học thống nhất

3.1.1.1. tư tưởng

3.1.1.2. tổ chức

3.1.1.3. nhà văn kiểu mới

3.2. Kháng chiến chống Pháp

3.3. Nền kinh tế nghèo nàn , chậm phát triển

3.4. Điều kiện giao lưu văn hóa bị hạn chế