Географія як система наук

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Географія як система наук by Mind Map: Географія як система наук

1. Фізична географія

1.1. Загальне землезнавство

1.1.1. Вітчизняні науковці:

1.1.1.1. П. А. Тутковський

1.1.1.1.1. вивчав рельєф правобережної частини України; обгрунтував теорію еолового походження лесі; дав загальну х - стику підземнтм водам України; описав карстові явища на Поліссі.

1.2. Ландшафтознавство

1.2.1. Вітчизняні науковці

1.2.1.1. К.Геренчук

1.2.1.1.1. займався питаннями щодо розвитку рельєфу; проблемами ландшафтоведення; проблемам фізико-географічного районування території України.

1.3. Палеогеографія

1.3.1. Вітчизняні науковці:

1.3.1.1. М.Веклич

1.3.1.1.1. займався працею з питань палеогеографії мезозою і кайнозою, стратиграфії, палеогеоморфології, палеокліматології і палеопедології.

1.4. Геоморфологія

1.4.1. Вітчизняні науковці

1.4.1.1. М.Андрусов

1.4.1.1.1. автор великої кількості праць з стратиграфії і палеонтології неогену і антропогену Кримсько-Кавказької та Закаспійської областей. Дані фауни і палеогеографії Андрусов використав при розробці детальної стратиграфічної схеми неогену Понтокаспійської області. Склав палеогеографічні карти Чорноморського басейну неогенового та антропогенового періодів.

1.5. Метеорологія

1.5.1. Вітчизняні науковці:

1.5.1.1. П.Броунов

1.5.1.1.1. один із засновників агрометеорології. Увів поняття «зовнішньої» (географічної) оболонки Землі в 1910 році, яка становить предмет фізичної географії як науки. Запропонував методи передбачення руху циклонів за зміною тиску та положенням ізотерм на синоптичній карті в 1878 році, обґрунтував утворення і рух циклонів.

1.6. Кліматологія

1.6.1. Вітчизняні науковці:

1.6.1.1. О.Квасов

1.6.1.2. С.Степаненко

1.7. Гідрологія

1.7.1. Вітчизняні науковці:

1.7.1.1. М.Максимович

1.7.1.1.1. Праці природничого характеру «Головні підстави зоології», «Систематика рослин», «Ботаніка».

1.8. Грунтознавство

1.8.1. Вітчизняні науковці

1.8.1.1. О.Соколовський

1.8.1.1.1. Праці Соколовського (понад 140) присвячені вивченню фізично-хімічних властивостей ґрунту, впливу обмінних катіонів на механічні й водні властивості ґрунту, окультурення підзолистих і солонцюватих ґрунтів, ролі кальцію у збагаченні ґрунтів на гумус і фіксації в ґрунті мінеральних кольоїдів та гумусу тощо.

1.9. Біогеографія

1.9.1. Вітчизняні науковці:

1.9.1.1. Г.Величко

1.9.1.1.1. Вивчав флору і фауну західноукраїнських земель. Свої знання з біології намагався застосувати в господарстві

2. Соціально - економічна географія

2.1. Географія населення

2.1.1. Вітчизняні науковці:

2.1.1.1. К.Воблий

2.1.1.1.1. Перший серед економістів широкого профілю визначився як економіко-географ. Вивчав історію народного господарства, економічну статистику, демографію, економіку страхової справи, міграції населення. Автор робіт з організації праці науковців.

2.2. Економічна географія

2.2.1. Вітчизняні науковці:

2.2.1.1. К.Воблий

2.2.1.2. М.Паламарчук

2.2.1.2.1. Наукові праці з економіки промисловості, економіки районів, розміщення і територіальної організації продуктивних сил, економічної географії УРСР, теорії народного господарства, зокрема агропромислового комплексоутворення, раціонального використання природних ресурсів.

2.3. Соціальна географія

2.3.1. Вітчизняні науковці:

2.3.1.1. Ф.Заставний

2.3.1.1.1. У 1980-х за його ініціативою було розроблено наукові прогнози розвитку і розміщення продуктивних сил областей України. У 1990-ті започаткував видання серії українознавчих праць під рубрикою «Народознавчі студії»

2.4. Політична географія

2.4.1. Вітчизняні науковці:

2.4.1.1. С.Рудницький

2.4.1.1.1. Особлива заслуга Рудницького в тому, що він започаткував картографічний напрямок в українській географії. Розробляти географічні карти українською мовою почав у Львові, продовжував на еміграції у Відні, а також у радянській Україні. Завдяки йому Україну чи не вперше було представлено в картографічних працях як цілісну просторову одиницю.

2.5. Географія культури

2.5.1. Вітчизняні науковці:

2.5.1.1. О.Степанів

2.5.1.2. І.Ровенчак

2.6. Рекреаційна географія

2.6.1. Вітчизняні науковці:

2.6.1.1. О.Любіцева

2.6.1.1.1. Фахівець з проблем соціальної географії, зокрема географії туризму, послуг, культури та релігії. Автор понад 150 наукових праць, 4 монографій, підручників, навчальних посібників. Розробник стандарту вищої освіти в галузі туризму

2.7. Військова географія

2.7.1. Вітчизняні науковці:

2.7.1.1. І.Крип'якевич

2.7.1.2. М.Колодзінський

3. Наскрізні науки

3.1. Картографія

3.1.1. Вітчизняні науковці

3.1.1.1. Л.Руденко

3.1.1.1.1. Л.Даценко

3.2. Топографія

3.2.1. Вітчизняні науковці

3.2.1.1. А.Харченко

3.2.1.2. А.Божок

3.3. Геодезія

3.3.1. Вітчизняні науковці

3.3.1.1. О.Тілло

3.3.1.2. А.Моторний