PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG by Mind Map: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

1. I. Khái nhiệm

1.1. Phép biến hình

1.1.1. Là quy tắc đặt tương ứng 1 điểm M với 1 điểm xác định M' duy nhất của mặt phẳng.

1.2. Phép dời hình

1.2.1. Phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa 2 điểm bất kỳ

1.3. Hai hình bằng nhau

1.3.1. Khi có 1 phép dời hình biến hình này thành hình kia

2. II. Phân Loại

2.1. Phép dời hình

2.1.1. Thuộc phép biến hình

2.2. Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay

2.2.1. Thuộc phép dời hình

2.3. Phép vị tự

2.3.1. Thuộc phép biến hình; không thuộc phép dời hình