Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไม้ by Mind Map: ไม้

1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก (wood plastic composite)

1.1. ไฟเบอร์บอร์ดความหนาเเน่นปลานกลาง (medium density fiber board)

1.1.1. เป็นไม้สังเคราห์ที่ผลิตจากการบดท่อนไม้เนื้ออ่อนให้เป็นเส้นใย ผ่านกระบวนการอัดประสานกันเป็นชิ้นไม้ด้วยกาว ภายใต้อุณหภูมิเเละความดันสูง โดยไม้สังเคราะห์ที่ได้จะมีลักษณะคล้ายไม้อัด เเต่ลักษณะโครงสร้างของไม้จะต่างกันตามส่วนประกอบของเศษไม้ ซึ่งมีสมบัติเด่นคือ สามารถผลิตเป็นเเผ่นบางๆ ขึ้นรูป เจาะหรือทำ เป็นชิ้นงานได้ง่าย พ่นสีได้ เเละมีราคากว่าไม้อัด

1.2. เเผ่นไม้อัด (particle board)

1.2.1. เป็นไม้สังเคราะห์ที่ผลิตจากไม้ หือ ขี้เลื่อนประสานกันด้วยสารเคมีโดยผ่านการบดอัดด้วยความดันสูง ซึ่งมีข้อดี คือราคาถูก มีความสวยงามเเต่มีความเเข็งเเรงน้อย เเละไม่มีความต้านทานต่อศัตรู เช่น ความชื้น เเมลงกินไม้ ทำให้อายุการใช้งานสั้นกว่าไม้อัด

2. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอรืซีเมนต์ (wood fiber composite)

2.1. เป็นไม้สังเคราะห์ที่มีส่วนผมของ ปูน ทราย เเละผงไม้ โดยผ่านกระบวการอัดขึ้นรูป ซึ่งมีความเเข็งเเรงทนทานเทียบเท่าคอนกรีต ใช้ในงานก่อสร้างได้หลายอย่าง เเละสามารถใช้ได้ทั้งงานภายในเเละภายนอกอาคาร เช่น ใช้เป็นไม้เชิงชายไม้ระเเนง ไม้บัวพื้น ไม้ผนังบันได เเละไม้บังตา