Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไม้ by Mind Map: ไม้

1. 2.1

1.1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก (wood plastic composite)

1.1.1. เป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติที่เกิดจากการนำผงไม้ ขี้เลื่อยไม้ หรือเส้นใยไม้ มาผสมพลาสติก ซึ่งสมบัติของไม้สังเคราะห์พลาสติกจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของไม้และพลาสติกที่นำมาผสมกัน

1.1.1.1. 2.1.1 ไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง (medium-density fiber board)

1.1.1.1.1. เป็นไม้สังเคราะห์ที่ผลิตจากการบดท่อนไม้เนื้ออ่อนให้เป็นเส้นใย ผ่านกระบวนการอัดประสานกันเป็นชิ้นไม้ด้วยกาว ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง โดยไม้สังเคราะห์ที่ได้จะมีลักษณะคล้ายไม้อัด แต่ลักษณะโครงสร้างของไม้จะต่างกันตามส่วนประกอบของเศษไม้ ซึ่งมีสมบัติเด่นคือ สมารถผลิตเป็นแผ่นบางๆ ขึ้นรูป เจาะหรือทำเป็นชิ้นงานได้ง่าย พ่นสีได้ และมีราคาถูกกว่าไม้อัด

1.1.1.2. 2.1.2 แผ่นไม้อัด (particle board)

1.1.1.2.1. เป็นไม้สังเคราะห์ที่ผลิตจากเศษไม้ หรือ ขี้เลื่อยประสานกันด้วยสารเคมีโดยผ่านการบดอัดด้วยความดันสูง ซึ่งมีข้อดี คือ ราคาถูง มีความสวยงามแต่มีความแข็งแรงน้อย และไม่มีความต้านทานต่อศัตรูของไม้ เช่น ความชื้น แมลงกินไม้ ทำไห้อายุการใช้งานสั้นกว่าไม้อัด

2. 2.2

2.1. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ (wood fiber composite

2.1.1. เป็นไม้สังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของ ปูน ทราย และผงไม้ โดยผ่ายกระบวนการอัดขึ้นรูป ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานเทียบเท่าคอนกรีต ใช้ในงานก่อสร้างได้หลายอย่าง และสามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร เช่น ใช้เป็นไม้เชิงชายไม้ระแนง ไม้บัวพื้น ไม้ผนังบันได และไม้บังตา