Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไม้ by Mind Map: ไม้

1. ไม้สังเคราะห์พลาสติก

1.1. ไฟเบอร์บอร์ความหนาแน่ปานกลาง

1.1.1. มีลักษณะคล้ายไม้อัด เเต่ลักษณะโครงสร้างของไม้จะต่างกันตามส่วนประกอบของเศษไม้ มีสมบัติเด่นคือแ สามารถผลิตเป็นไม้บางๆขึ้นรูป เจาะหรือทำชิ้นงานได้ง่าย พ้นสีได้่ และมีราคาถูกกว่าไม้อัด

1.2. แผ่นไม้อัด

1.2.1. เป็นไม้สังเคราะห์ที่ผลิตจากเศษไม้ หรือขี้เลื่อยประสานกันด้วยสารในเคมีโดยผ่านการบดอัดด้วยความดันสูง ซึ่งมีข้อดีคือ ราคาถูก มีความสวยงามแต่มีความเเข็งเเรงน้อย และไม่มีความต้านทานต่อศตรูของไม้ เช่น ความชื้น แมลงกินไม้ ทำให้อายุการใช้งานสั้นกว่าไม้อัด

2. ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์วีเมนต์

2.1. เป็นไม้สังเคราะห์ที่มีส่นผสมของ ปูน ทราย และผงไม้ โดยผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูป ซึ่งมีความเเข้งเเรงทนทานเทียบเท่าคอนกรีต ใช้ในงานก่อสร้างได้หลายอย่าง และสามารถใช้ทำงานภายในและภายนอกอาคาร เช่น ใช้เป็นไม้เชิงชาย ไม้ระเเนง ไม้บัวพื้น ไม้ผนังบันได และไม้บังา