5 HỌC THUYẾT NHÀ NƯỚC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
5 HỌC THUYẾT NHÀ NƯỚC by Mind Map: 5 HỌC THUYẾT NHÀ NƯỚC

1. THUYẾT THẦN QUYỀN

1.1. Agustin

1.1.1. Thượng đế tạo ra

1.1.2. Vua ''thế thiên hành đạo''

2. THUYẾT GIA TRƯỞNG

2.1. Platon, Aristote, Philmơ

2.1.1. Gia đình và quyền gia trưởng

2.1.2. Gia đình mở rộng

2.1.3. ''Nhà chính là cái nhà nước nhỏ, nước tức là cái nhà to''

3. THUYẾT BẠO LỰC

3.1. Gumplovic, E. During

3.1.1. Sản phẩm chiến tranh giữa các thị tộc

3.1.2. Nô dịch

4. THUYẾT KHẾ ƯỚC XÃ HỘI

4.1. G. Grotius, Thomas Hober,...

4.1.1. Xã hội - Khế ước chung - Nhà nước

4.1.1.1. Quyền

4.1.1.2. Tự do

5. THUYẾT MÁC - LÊNIN

5.1. Ph. Ănghen, Lênin

5.1.1. Hiện tượng xã hội

5.1.1.1. mang tính lịch sử

5.1.1.2. khách quan

5.1.1.3. luôn vận động

5.1.2. Cộng sản nguyên thủy

5.1.2.1. Bộ lạc

5.1.2.2. Thị tộc

5.1.3. Chế độ tư hữu, mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn xã hội