การคัดแยกขยะ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การคัดแยกขยะ by Mind Map: การคัดแยกขยะ

1. ถังสีเขียว ขยะย่อยสลาย

1.1. เศษอาหาร

1.2. เศษผักผลไม้

1.3. กิ่งไม้ใบไม้

2. ถังสีเหลือ ขยะรีไซเคิล

2.1. พลาสติก

2.2. กระดาษ

2.3. แก้ว

3. ถังสีน้ำเงิน ขยะทั่วไปย่อยสลายยาก

3.1. โฟม

3.2. เศษกระเบื้อง

3.3. ถุงพลาสติก

3.4. เซรามิค

4. ถังสีแดง ขยะอันตราย

4.1. ถ่านไฟฉ่าย

4.2. แบตเตอรี่

4.3. ยาฆ่าแมลง

4.4. สารเคมี

4.5. สารพิษ