การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ by Mind Map: การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

1. เตรียมข้อมูล

1.1. การลงรหัส

1.2. การตรวจสอบ

1.3. การแยกประเภทข้อมูล

1.4. การบันทึกข้อมูลลงสื่อ

2. การประมวลผล

2.1. การคำนวณ

2.2. การเรียงลำดับข้อมูล

2.3. การสรุป

2.4. การเปรียบเทียบ

3. การแสดงผลลัพธ์

3.1. งานที่ได้หลังจากผ่านการประมวลผล

3.2. เป็นขั้นตอนในการแปลผลลัพธ์ที่เก็บอยู่ในเครื่อง

3.3. นำเสนออยู่ในรูปแบบรายงาน

3.3.1. แสดงผลสรุปตารางรายงานการบัญชี

3.3.2. รายงานทางสถิติ

3.3.3. รายงานการวิเคราะห์ต่าง ๆ

3.3.4. แสดงด้วยกราฟ

3.3.4.1. แผนภูมิ

3.3.4.2. รูปภาพ

3.4. ขั้นตอนการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

4. วิดีโอการจัดการข้อมูล