การสัมมนา (Seminar)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสัมมนา (Seminar) by Mind Map: การสัมมนา (Seminar)

1. จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนา

1.1. เพื่อเป็นการฝึกอบรม ฝึกฝน ชี้แจง แนะนำ สั่งสอน หรือปลูกฝังทัศนะคติและให้คำปรึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการจัดงานนั้นๆ

1.2. เพื่อเป็นการพิจารณา สำรวจ ตรวจสอบ ปัญหา หรือประเด็นต่างๆ ที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องที่สอดคล้องหรือตรงกับการจัดงาน

1.3. เพื่อเสนอสาระน่ารู้ น่าสนใจ เป็นเรื่องที่ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ ให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจ

1.4. เป็นระดมความคิด เพื่อการตัดสินใจหรือกำหนดนโยบาย กำหนดแนวทางสำหรับการนำไปปฏิบัติ

1.5. เพื่อแสวงหาข้อตกลง ด้วยวิธีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเสรี ซัก-ถาม ถกเถียง ปรึกษาหารือ ภายใต้หัวข้อที่กำหนด

2. ประโยชน์ของการจัดสัมมนา

2.1. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน และองค์กรเนื่องจากการอบรมสัมมนาเป็นการพัฒนาทักษะของพนักงานและบุคคลภายในองค์กรนั้นๆ

2.2. ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ได้ฝึกทักษะพัฒนาความคิด จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนาด้วยกัน

2.3. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล

2.4. ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความคิดที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป หรือทำงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

2.5. การอบรมสัมมนา เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เรื่องการทำงานเพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น

3. วิดีโอการสัมมนา

4. องค์ประกอบของการสัมมนา

4.1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา ต้องมีจุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนาอย่างชัดเจน มีเรื่องที่จะนำมาจัดสัมมนา มีหัวข้อเรื่องเพื่อให้การสัมมนามีทิศทาง มีกำหนดการสัมมนา และมีสรุปผลที่ได้จากการสัมมนา

4.2. องค์ประกอบด้านบุคลากร หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสัมมนา เช่น วิทยาการ ผู้เข้าร่วมสัมมนา และผู้ดำเนินการจัดสัมมนา

4.3. องค์ประกอบด้านสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห้องประชุมใหญ่ สถานที่ทำกิจกรรม ห้องรับรองสำหรับวิทยากร ห้องอาหาร การจัดอาหารว่าง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ด้านเครื่องเขียนต่างๆ

4.4. องค์ประกอบด้านเวลา ผู้จัดการสัมมนาควรวางแผนในเรื่องวัน เวลา และระยะเวลาในการสัมมนา เพื่อเตรียมการในการเชิญวิทยากร และกำหนดรูปแบบกิจกรรมหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาในครั้งนั้นๆ

4.5. องค์ประกอบด้านงบประมาณ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสัมมนา การอาหาร อาหารว่าง ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนและอื่นๆ

5. การสัมมนา

5.1. สัมมนา (seminar) หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือบริษัทต่าง ๆโดยการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กเพื่ออภิปรายเรื่องราวเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของบทเรียนหรือเรื่องราวใดๆที่ต้องการนำเสนอ โดยการนำเสนอมีทั้งในรูปของงานเขียน และการพูด รวมทั้งเปิดโอกาสให้มี การอภิปราย ทั้งในด้านสนับสนุน หรือโต้แย้งได้ด้วย