การรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์ ทรัพยากรดิน

1.1. 1. ปรับสภาพดิน 2 ปกคลุมดินให้พ้นจาก การกระทบของฝนและลม 3. การไถพรวนดินให้ถูกต้อง

2. การแก้ไข มลพิษทางน้ำ

2.1. 1. รณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด 2. มีการจัดการน้ำแบบบูรณาการ 3.. ปรับปรุงท่อน้ำทิ้ง

3. การอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้

3.1. 1.รณรงค์ให้ปลูกป่า 2.ป้องกันการบุกรุก 3.ป้องกันไฟไหม้ป่า