การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม by Mind Map: การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. 1.ปรับสภาพดิน 2. ปกคลุมดินให้พ้นจากการกระทบของฝนและลม 3. การไถพรวนดินให้ถูกต้อง

2. การแก้ไขมลพิษทางน้ำ

2.1. 1.รณรงค์ให้ปลูกป่า 2.ป้องกันการบุกรุก 3.ป้องกันไฟไหม้ป่า

3. การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

4.1. 1.รณรงค์ให้ปลูกป่า 2.ป้องกันการบุกรุก 3.ป้องกันไฟไหม้ป่า