รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก by Mind Map: รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก

1. เป็นงานสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการ ใช้รูปแบบของธรรมชาติเป็นพื้นฐาน ภูมิอากาศ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา แต่ไม่ยึดติดไม่ถือเอาความเหมือนจริงตามธรรมชาติมากเกิน จึงถ่ายทอดเเนวคิดออกมาให้มีลักษณะ ที่สูงกว่าธรรมชาติ

1.1. ศิลปะตะวันออกสามารถจำแนกเป็น2 วัฒนธรรม

1.1.1. 1.ประเทศที่อยู่ในสาย วัฒนธรรมอินเดียว มีไทย พม่า อินโดนนีเซีย ลาว เป็นต้น

1.1.1.1. 2.ประเทศที่อยู่ในวัฒนธรรมสายจีน มี เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม เป็นต้น