การเรียนรู้ การทดสอบ หรือประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Six Thinking hats)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเรียนรู้ การทดสอบ หรือประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Six Thinking hats) by Mind Map: การเรียนรู้ การทดสอบ หรือประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Six Thinking hats)

1. White hat ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

1.1. รูปแบบการเรียนการสอน

1.1.1. Project base learning การใช้โครงงานเป็นฐาน

1.1.2. Active learning การเรียนรู้ด้วยตนเอง

1.1.3. Critical thinking การคิดเชิงวิพากษ์และมีเหตุผล

1.1.4. Trial & error การเรียนรู้จากการลองผิดลองถูก

1.2. ผู้ที่ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

1.2.1. นักเรียน

1.2.1.1. ช่วงระดับประถม

1.2.1.1.1. กลุ่ม Beta กลุ่มนักเรียนที่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

1.2.1.1.2. กลุ่ม Alpha กลุ่มนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

1.2.1.2. ช่วงระดับมัธยม

1.2.1.2.1. เรียนรวมทั้งเด็กไทยและต่างชาติ

1.2.2. ครูประจำวิชา

1.3. ภาษาที่ใช้ในการออกแแบบบทเรียนออนไลน์

1.3.1. ภาษาไทย 0 %

1.3.2. ภาษาอังกฤษ 100 %

1.4. เว็บไซต์และบทเรียนออนไลน์ที่ใช้

1.4.1. Renaissance แบบฝึกหัด คณิตและภาษาอังกฤษ (เฉพาะเด็กโต)

1.4.2. Khan academy บทเรียนและแบบฝึกหัดออนไลน์

1.4.3. IXL แบบฝึกหัดเก็บคะแนนแบบ real time

1.4.4. Seasaw

1.4.5. Quizlet

1.4.6. Google classroom

1.4.7. other

2. Red hat อารมณ์และความรู้สึก

2.1. สิ่งที่ชอบ

2.1.1. สิ่งที่ชอบในการเรียนออนไลน์ คือ สะดวกสบายง่ายต่อการเข้าถึง และยังง่ายต่อครูผู้สอนในการเตรียมการเรียนการสอน

2.2. สิ่งที่ไม่ชอบคือ

2.2.1. การเรียนผ่านระบบออนไลน์อาจมีปัญหา ด้านอินเทอร์เน็ตบ่อย ๆ โดยเฉพาะเวลาต้องเปิดเว็บไซต์หลายตัว

3. Black hat จุดด้อยและข้อเสีย

3.1. การเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ในสถานที่ที่เราลงฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้เราสังเกตเห็นได้ว่า นักเรียนจะต้องทำการเรียนและทำแบบทดสอบหลากหลายตัวจากหลากหลายเว็บไซต์ซึ่งอาจมีข้อเสียตรงที่เมื่อเปิดหลายหลายแหล่งที่มา ก็จะทำให้การทำงานของระบบ PC หรือ Tablet ช้าลง นอกจากนี้การทำแบบทดสอบนักเรียนต้องหาข้อมูลเองโดยที่ไม่ได้เรียนมาก่อนเลย ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยาก ตลอดจนบทเรียนหรือ Text ความรู้ล้วนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งอาจทำให้เด็กที่ยังไม่ค่อยเก่งมากไม่สามารถทำความเข้าใจด้วยตนเองได้โดยเฉพาะวิชาที่เต็ไปด้วยศัพท์เทคนิค

4. Yellow hat การคิด และคาดการณ์เชิงบวก

4.1. การเรียนรู้ที่ดีจะต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ครูก็มีหน้าที่สำคัญที่จำสำรองและเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ให้กับนักเรียนด้วย โดยเฉพาะเตรียมหาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่ สอดคล้องกับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำการทดสอบ

4.2. การทที่มีแหล่งเรียนรู้แบบครบถ้วนและเหมาะสมในที่เดียว น่าจะเป็นสิ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอนได้มากขึ้น

4.3. การออกแบบแบบทดสอบที่เหมาะสมจะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และสามารถทำข้อสอบเหล่านั้นได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

5. Green hat ความคิดเชิงประยุกต์ และแนวทางการพัฒนา

5.1. จากข้อเสียและแนวคิดเชิงบวก กลุ่มพวกเราคิดว่าหากเราสามารถสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ที่สามารถมีทั้งบทเรียน แบบทดสอบ และกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ ในแหล่งการเรียนรู้หรือเว็บไซต์เพียงเว็บไซต์เพียงแหล่งเดียว ก็น่าจะเป็นแนวทางพัฒนาที่ดีขึ้น

5.2. แหล่งการเรียนรู้ที่มีความยากหรือเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิค ก็จะเพิ่มคำอธิบายภาษาไทยประกอบไว้ดวยเช่นกัน ซึ่งน่าจช่วยเพิ่มในเรื่องของความเข้าใจของนักเรียนมากขึ้น

6. Blue hat การคิดเชิงมโนทัศน์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และสรุปความคิดรวบยอด

6.1. สิ่งที่คิดจะพัฒนา

6.1.1. เว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์

6.2. เครื่องมือในการพัฒนา

6.2.1. Blogger.com

6.2.2. Wix.com

6.3. องค์ประกอบในเว็บไซต์

6.3.1. บทเรียนออนไลน์ (ประยุกต์จาก Khan Academy)

6.3.2. แบบทดสอบออนไลน์ (ประยุกต์จาก Khan/ Renaissance/ IXL

6.3.3. กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง (ประยุกต์จาก Seasaw / Google classroom