Quá trình hình thành và phát triển của triết học Marx Lennin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quá trình hình thành và phát triển của triết học Marx Lennin by Mind Map: Quá trình hình thành  và phát triển của triết học Marx Lennin

1. 1.Chuyển biến về tư tưởng của Marx & Engels

1.1. Từ nhỏ say mê nghiên cứu nhưng còn theo chủ nghĩa duy tâm và lập trường dân chủ cách mạng

1.2. 1842 khi làm việc trong tờ báo Sông Ranh

2. 2.Hình thành những nguyên lí triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử (1842-1843 đến 1847-1848)

2.1. 1844 cùng Engels xây dựng triết học duy luận biện chứng và duy luận lịch sử

2.2. Marx cho ra đời nhiều tác phẩm về kinh tế triết học

2.3. Marx Engels viết tác phẩm "tuyên ngôn Đảng cộng sản"

3. 3.Marx và Angel bổ sung hoàn thiện và phát triển sâu sắc lí luận triết học (1849-1895)

3.1. 1848 1871 2 ông viết nhiều tác phẩm để tổng kết phong trào đấu tranh giai cấp ở Pháp

4. 4.Lenin bảo vệ và phát triển chủ nghĩa marx

4.1. năm 1895 Engels qua đời ,chủ nghĩa chủ nghĩa Marx bị 1 số phần tử xuyên tạc

4.2. cuối XIX đầu XX Lennin tiến hành đấu tranh bảo vệ và phát triển chủ nghĩa duy vật