การตลาดและพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Marketing and Electronic Commerce)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การตลาดและพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Marketing and Electronic Commerce) by Mind Map: การตลาดและพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์  (Marketing and Electronic Commerce)

1. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1.1. Electronic Business

1.2. Key Features of E-Commerce

1.3. Pros & Cons

1.4. Type of e-Commerce

1.5. Type of Web e-Commerce

2. Brand & Branding

2.1. ความหมายของแบรนด์

2.2. องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์

2.3. กระบวนการสร้างแบรนด์

3. Selling Products Online

3.1. Type of Selling Products Online

3.2. Process of Selling Products Online

3.3. Web for Sell Products Online

4. Content Management System : CMS for e-Commerce

4.1. What is CMS ?

4.2. Prestashop

4.3. Magento

4.4. Joomla Virtuemart

5. E - Marketing & Online Marketing

5.1. E-Marketing

5.2. Online Marketing

5.3. Marketing Mix

6. Security of E-commerce

6.1. Information Security

6.2. Threats and Cheats

6.3. DATA Encryption

6.4. Digital Signature

6.5. Digital Certificate

6.6. Secure Socket Layer : SSL

6.7. E-commerce Registration