Xã Hội Học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xã Hội Học by Mind Map: Xã Hội Học

1. Điều kiện phát triển

1.1. Kinh tế

1.1.1. Giữa thế kỉ XIX: cách mạng mạng công nghiệp bùng nổ ở Châu Âu

1.1.1.1. Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển

1.1.1.2. Sự biến đổi to lớn trong kinh tế và sản xuất

1.1.1.3. Nhiều nhân tố, hiện tượng mới xuất hiện

1.1.2. Giữa thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX: cách mạng công nghiệp ở Anh

1.1.2.1. Thúc đẩy sự phát triển đô thị một cách nhanh chóng

1.2. Chính trị - Xã hội

1.2.1. Nhiều cuộc cách mạng tư sản nổ ra ở Châu Âu

1.2.1.1. Ảnh hưởng đến đời sống xã hội

1.2.1.2. Đưa ra các vấn đề xã hội mới mẻ

1.2.1.3. Tạo ra bầu không khí tự do cho nhóm trí thức

1.2.1.4. Xuất hiện nhiều tư tưởng tiến bộ

2. Tiền đề phát triển

2.1. Tư tưởng khoa học và văn hóa thời đại Phục Hưng thế kỉ XVIII

2.2. Sự phát triển của khoa học đặc biệt là phương pháp luận nghiên cứu

2.3. Tư tưởng của các nhà triết học, nhà khoa học thế kỉ XVIII-XIX