TÔ LÂM QUẢNG THÁI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
TÔ LÂM QUẢNG THÁI by Mind Map: TÔ LÂM QUẢNG THÁI

1. NGUYỄN TẤN BÌNH

1.1. [PHÒNG] HẬU CẦN

1.1.1. [ĐỘI] ĐẦU BẾP

1.1.1.1. CAO ĐỨC PHẨM ĐỘI TRƯỞNG

1.1.1.1.1. FUNGI CHINGU

1.1.1.1.2. LULÁ NAM

1.1.2. [ĐỘI] PHA CHẾ

1.1.2.1. VÕ MINH TÂM ĐỘI TRƯỞNG

1.1.3. [ĐỘI] SẢN XUẤT

1.1.3.1. KHÔ GÀ

1.1.4. [ĐỘI] CÁC CÔ

1.1.4.1. NGUYỄN THỊ THI

1.1.4.2. PHAN THỊ HÓA

1.1.4.3. ĐÀO THỊ THÚY

1.1.4.4. ĐINH THỊ HUỀ

1.1.4.5. NGUYỄN THỊ THU

2. PHAN THỊ THANH THUỶ

2.1. [PHÒNG] HÀNH CHÍNH

2.1.1. [ĐỘI] KẾ TOÁN

2.1.1.1. NGUYỄN THỊ THU THẢO ĐỘI TRƯỞNG

2.1.1.1.1. ĐỖ THỊ PHƯƠNG THẢO

2.1.1.1.2. HOÀNG THỊ BÍCH VÂN

2.1.1.1.3. NGUYỄN THANH THUỶ

2.1.1.1.4. NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN

2.1.1.1.5. NGUYỄN XUÂN THANH LAN

2.1.2. [ĐỘI] THU NGÂN

2.1.2.1. FUNGI CHINGU

2.1.2.1.1. [1] FUNGI CHINGU CHỢ ĐÊM

2.1.2.1.2. [2] FUNGI CHINGU NHÀ ĐÈN

2.1.2.1.3. [3] FUNGI CHINGU LINH SƠN

2.1.2.2. LULÁ NAM

2.1.2.2.1. PHAN THỊ MAI

2.1.2.2.2. NGUYỄN LỆ HỒNG

2.1.3. [ĐỘI] KHO XE

2.1.3.1. THỦ KHO

2.1.3.1.1. NGUYỄN TẤN ĐỊNH KIÊM CHUẨN RA HÀNG

2.1.3.1.2. ĐẶNG KHẮC TÂN KIÊM BẢO TRÌ MẠNG

2.1.3.2. TÀI XẾ

2.1.3.2.1. NGUYỄN HỮU

3. [PHÒNG] VẬN HÀNH

3.1. TRẦN THỊ HUYỀN LAN TỔNG QUẢN

3.1.1. FUNGI CHINGU

3.1.1.1. [1] FUNGI CHINGU CHỢ ĐÊM

3.1.1.1.1. HỒ PHAN KIM NGÂN GIÁM ĐỐC NHÀ HÀNG

3.1.1.2. [2] FUNGI CHINGU NHÀ ĐÈN

3.1.1.2.1. NGUYỄN THỊ CẨM VÂN GIÁM ĐỐC NHÀ HÀNG

3.1.1.3. [3] FUNGI CHINGU LINH SƠN

3.1.1.3.1. LÝ NGỌC LÂM GIÁM ĐỐC NHÀ HÀNG

3.2. LA HÙNG VĨ TỔNG QUẢN

3.2.1. BURADÀ

3.2.2. BÒ NÉ

3.3. HỒ ĐĂNG PHONG TỔNG QUẢN

3.3.1. LULÁ NAM

4. [PHÒNG] PHÁT TRIỂN

4.1. NGUYỄN THẾ MỸ TỔNG QUẢN

4.1.1. [ĐỘI] MỞ QUÁN

4.1.1.1. NGUYỄN CƠ THUỴ KIÊM CHẠY HỢP ĐỒNG

4.1.1.2. LÊ QUỐC VIỆT KIÊM MUA THIẾT BỊ

4.1.1.3. ?

4.1.1.4. ?

4.1.2. [ĐỘI] CÔNG TRÌNH