Cụm từ

ngữ văn 6-8: cụm từ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cụm từ by Mind Map: Cụm từ

1. Cụm danh từ

1.1. là tổ hợp từ do danh từ và 1 số từ phụ thuộc nó tạo thành

1.2. Mô hình: 3 phần

1.2.1. trước

1.2.1.1. 1

1.2.1.2. 2

1.2.2. trung tâm

1.2.2.1. 1

1.2.2.2. 2

1.2.3. sau

1.2.3.1. 1

1.2.3.2. 2

1.3. Ví dụ

1.3.1. tất cả những em học sinh đáng yêu kia

1.3.2. toàn bộ các anh chị nhân viên chăm chỉ này

2. Cụm động từ

2.1. là tổ hợp từ do động từ và 1 số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

2.2. Mô hình: 3 phần

2.2.1. trước

2.2.2. trung tâm

2.2.3. sau

2.3. Ví dụ

2.3.1. chưa tìm được túi

2.3.2. đang thay quần áo

3. Cụm tính từ

3.1. là tổ hợp từ do tính từ và 1 số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

3.2. Mô hình: 3 phần

3.2.1. trước

3.2.2. trung tâm

3.2.3. sau

3.3. Ví dụ

3.3.1. sẽ đẹp lắm