Chi Mai (lớp trưởng)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chi Mai (lớp trưởng) by Mind Map: Chi Mai (lớp trưởng)

1. Thu Trang (lớp phó học tập)

1.1. Khánh My (tổ trưởng)

2. Gia Huy (phụ trách sựu kiện)

2.1. Thanh Huyền (thư ký)

3. Minh Tú (bí thư chi đoàn)

3.1. Phương Nguyên (tổ trưởng)

4. Bảo Linh (lớp phó đời sống)

4.1. Hoàng Dung (tổ trưởng)