XÂY DỰNG PHẦN MỀM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
XÂY DỰNG PHẦN MỀM by Mind Map: XÂY DỰNG PHẦN MỀM

1. Phương pháp Hướng cấu trúc (MindMap bài 3)

2. Phương pháp Hướng đối tượng

2.1. Định nghĩa: Chương trình

2.1.1. Đói tượng

2.1.1.1. Thuộc tính

2.1.1.2. Phương thức

2.1.2. Xây dựng quan hệ giữa các Đối tượng

2.1.2.1. Kế thừa

2.1.2.1.1. VD Xe ô-tô có 4 bánh, con của nó là xe đua cũng có 4 bánh, xe taxi cũng 4 bánh

2.1.2.2. Bao gộp

2.1.2.2.1. VD Xe bao gồm "Xe đua", "Xe tải",

2.1.2.3. Liên kết

2.1.2.3.1. VD Nhân viên làm "Việc" Sếp giao, Sếp giao "Việc" cho nhân viên

2.1.2.4. Tap hop

2.1.2.4.1. VD Học sinh và Địa chỉ, Học sinh INFO sẽ cần địa chỉ, nhưng địa chỉ không tác động ngược Học sinh

2.2. Ngôn ngữ phổ biến: C++/Java,,Python...

2.3. Tính chất

2.3.1. Trừu tượng

2.3.1.1. VD Phương thức "mua" "cafe" , bạn chỉ cần "Mua", bạn không quan tâm đối tượng cafe được tạo ra như thế nào

2.3.2. Đa hình

2.3.2.1. .

2.3.3. Kế thừa

2.3.3.1. Lớp con sẽ có những thuộc tính và phương thức của lớp cha, nếu cần cụ thể hoá thì sẽ định nghĩa lại

2.3.4. Đóng gói

2.3.4.1. Bạn sẽ không thể truy cập được thuộc tính cơ sở của đối tượng, cần phải được cho phép qua phương thức >> bảo mật cao