Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SenLive by Mind Map: SenLive

1. User Operation

1.1. Leader

1.1.1. - Kiểm duyệt toàn bộ livestream, video phát lại - Phân quyền user, whitelist user - Xây dựng, cập nhật vi phạm, chế tài - Xây dựng tài liệu hướng dẫn tool vận hành - Giám sát và quản lý chất lượng các nhân sự out source kiểm duyệt

1.2. Executive 1 (9am - 14pm T2 - T6)

1.3. Executive 2 (14pm - 22pm T2 - T6)

2. Content Production

2.1. Leader

2.1.1. - Chịu trách nhiệm số lượng nội dung in-house và các chỉ số tương tác - Sản xuất nội dung thúc đẩy người dùng xem livestream - Tối ưu nội dung, tăng tỷ lệ tương tác, tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng - Xây dựng, cập nhật tài liệu hướng dẫn xem livestream và mua hàng cho người xem - Xây dựng content product cho người xem của SenLive (landing page, banner truyền thông...)

2.2. Video Production

2.3. Specialist 1 (Streaming)

2.4. Specialist 2 (Script)

3. Content Strategist

3.1. Leader

3.1.1. - Chịu trách nhiệm về số lượng nhà bán hàng tham gia livestream và các chỉ số tương tác. - Xây dựng chương trình, sự kiện thúc đẩy nhà bán hàng livestream - Tối ưu nội dung, tăng tỷ lệ chuyển đổi sang đơn hàng - Xây dựng, cập nhật tài liệu hướng dẫn livestream cho nhà bán hàng và người mua hàng - Đào tạo kỹ năng livestream cho nhà bán hàng

3.2. Specialist 1 (Paid Seller)

3.3. Specialist 2 (Free Seller)

3.4. Specialist 3 (Partnership)