Hardware & OS & messaging

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hardware & OS & messaging by Mind Map: Hardware & OS & messaging

1. boot cycle flowchart

1.1. sơ đồ khởi động máy tính

1.2. Các bước để load OS

1.3. POST : quá trình tự kiểm tra hệ thống

1.4. resources monitor

2. PC

2.1. Storage

2.1.1. hard disk,ssd

2.1.2. usb,cd

2.2. CPU

2.3. memory

2.3.1. ram,rom

2.4. peripheral

2.4.1. Monitor,keyboard,mouse.

3. Install setup

3.1. quá trình này sẽ đọc OS và write vào ổ đĩa máy tính

4. cmd

5. DLC Boot

6. linux

6.1. fedora core

6.2. ubuntu

6.3. kubuntu

6.4. kali

6.5. debian

6.6. lemtos

7. sercer

7.1. tính khả dụng cao

7.2. tính chịu lỗi lớn

7.3. hệ thống phần cứng khủng

7.4. độ tin cậy cao

7.5. can run 24/7

7.6. hot swappable

7.7. backplane

8. Outlook

9. OS